Klachten

Heeft u een klacht, en wilt u die elders voorleggen, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit de volgende leden die allen niet in dienst zijn bij SRK.
 
De klachtencommissie bestaat uit de volgende personen:
De heer E.P. Ruit 
Rode Klaver 7
2923 GH  Krimpen aan den IJssel
#: 0180-550784 / 06-12805394
@: epruit@solcon.nl
 
Mevrouw A. den Hartog-de Koning
Wilhelminahoeve 16
2924 BE  Krimpen aan den IJssel
#: 0180-552164 / 06-46990589
@: hak@driestarcollege.nl
 
Vacature
 
Indien gewenst kan de klachtencommissie direct benaderd worden met een klacht. Deze commissie zal dan haar oordeel geven.
Met verwijzing naar MattheĆ¼s 18 geeft de Bijbel geeft ons ook richtlijnen voor het omgaan met klachten. Wanneer een belanghebbende een klacht heeft, gaat deze persoon hiermee in principe eerst naar degene op wiens gedraging(en) of besluit(en) de klacht betrekking heeft. In onderling overleg wordt geprobeerd tot een bevredigende oplossing te komen. Indien de klacht echter niet bevredigend wordt opgelost, dan kan de klacht schriftelijk ingediend worden bij de secretaris van het bestuur van SRK. Het bestuur van SRK zal binnen vier weken schriftelijk haar oordeel meedelen. Wanneer de klager het niet eens is met het besluit van het bestuur, kan er beroep aangetekend worden bij de klachtencommissie. De klachtencommissie zal haar oordeel binnen zes weken aan de klager meedelen. Binnen een maand na ontvangst van het oordeel van de klachtencommissie geeft het bestuur schriftelijk aan of het maatregelen zal nemen en zo ja, welke.
 
SRK is ook aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen. U kunt uw klacht indienen bij deze geschillencommissie. Meer informatie vindt u op de website van de geschillencommissie.
 
© 2020. Stichting Reformatorische Kinderopvang. Realisatie: Omega2