Aanmelden

,Aanmelding van peuters
Tot nadere aankondiging worden de aanmeldingen van de peutergroepen verwerkt door onze administratie via de teamleider. Wanneer het digitale systeem operationeel is, zullen de aanmeldingen volledig digitaal verwerkt worden. 
 
Een aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden en na invulling en ondertekening zenden aan de betreffende locatie. Een ingevuld en ondertekend formulier kan ook per mail verzonden worden naar admin.srp@sggkrimpen.nl.
 
Woonplaatsvereiste

U kunt uw kind bij ons aanmelden ongeacht waar u woont.
In aanmerking voor een subsidieplaats komen echter alléén peuters die wonen in Krimpen aan den IJssel. De gemeente stelt dit als voorwaarde bij het verlenen van subsidie.
Wanneer u dus geen recht heb op Kinderopvangtoeslag (KOT), uw kind een VVE-indicatie heeft, u woont niet in Krimpen aan den IJssel, maar u wilt wél dat uw kind geplaatst wordt op één van onze peuterspeelzalen, dan betaalt u hetzelfde bedrag per uur als wanneer u wél recht zou hebben op KOT (dus 9,20 euro per uur per 1 januari 2019).
 

Plaatsingsdatum en groep

Na ontvangst van de aanmelding  zal de teamleider u informeren over de plaatsingsdatum en de groep waarin uw kind geplaatst kan worden. Bij de groepsindeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw voorkeur.
Worden kinderen langer dan zes weken voor plaatsing aangemeld, dan kan niet eerder dan zes weken voor de plaatsing zekerheid worden gegeven over de definitieve startdatum.
 
Als uw kind geplaatst is en u wenst een wijziging van dagdelen (bijv. andere dagdelen, meer of minder dagdelen), dan dient dit minimaal 4 weken van tevoren aangevraagd worden. Ook dan is plaatsing afhankelijk van de ruimte die er is.
 
De subsidieregels van de gemeente Krimpen aan den IJssel schrijven ons voor dat wij kinderen met een VVE-indicatie voorrang moeten verlenen boven kinderen zonder VVE-indicatie. Vanwege deze maatregel kan het gebeuren dat het plaatsen van uw kind vertraging oploopt.
 
Voor kinderen met een VVE-indicatie wordt bij De Leeuwerik 16 uur VVE per week aangeboden. Wanneer uw kind op Het Ruytertje of De Vlinder is geplaatst, kan uw kind, indien gewenst, daar ook het VVE-programma volgen. Evt. aanvullende VVE-uren kunnen afgenomen worden bij De Leeuwerik.
De kinderen die op De Leeuwerik 16 uur VVE per week afnemen, worden op de ochtenden verwacht van 08.15 - 12.15 uur.
 
U mag de locatie bepalen
Ouders/verzorgers zijn bij de aanmelding vrij in hun keuze voor één van de drie locaties. 
 
Basisschool
Aanmelding bij de basisschool verloopt niet automatisch via ons, ook niet als uw kind naar één van de scholen van de VVOGG gaat. U dient daarvoor zelf contact op te nemen met de school van uw keuze.
 
Schipperskinderen
Schipperskinderen meldt u aan op de reguliere wijze. Geef hierbij (achter de voornaam) duidelijk aan dat het om een schipperskind gaat. 
 
Wij willen graag van tevoren weten op hoeveel schipperskinderen we per dagdeel kunnen rekenen. Dit omdat de gemeente een maximum aantal heeft gesteld per groep. Wanneer u wilt dat uw peuter een dagdeel komt, neem dan tijdig contact op met Johanneke Vis zodat zij kan kijken in welke groep(en) er op die dag(en) een plaatsje vrij is. Graag dus ruim van tevoren melden, per telefoon, email of het ingevulde aanmeldingsformulier. U ontvangt hiervoor de contactgegevens zodra de aanmelding is verwerkt.
 
Let op!
Informatie over aanmelding en plaatsing kunt u opvragen via srk@sggkrimpen.nl. 
 
 
 
 
© 2022. Stichting Reformatorische Kinderopvang. Realisatie: Omega2