Overige aandachtspunten

 1. De minimumleeftijd voor toelating van uw kind is 2 jaar en 6 maanden. De datum waarop uw kind geplaatst kan worden, hangt af van de datum van inschrijving en van het aantal kindplaatsen. Een medische of pedagogische indicatie kan reden zijn uw kind met voorrang te plaatsen.
 2. Als uw kind ziek is, dan dient u de leidsters voor de aanvang van het betreffende dagdeel hierover te informeren. Bij ziekte wordt u verzocht uw kind thuis te laten tot het besmettingsgevaar voorbij is.
 3. U wordt vriendelijk verzocht uw kind ‘s morgens iets te eten en te drinken mee te geven. ’s Middags is er geen drinkpauze. Wilt u ervoor zorgen dat de naam van uw kind op beker en tas staat? Dat vergemakkelijkt het uitdelen. Verder vragen wij u geen beker met (schroef)deksel mee te geven, omdat die nogal eens omgestoten wordt.
 4. Als uw kind nog niet zindelijk is, zorg dan dat uw kindje luiers bij zich heeft.
 5. Op zijn/haar verjaardag mag uw kind trakteren. U wordt verzocht vooraf contact op te nemen over de datum en de vorm van de traktatie. U bent van harte welkom bij de viering van de verjaardag, die plaatsvindt vanaf ongeveer 20 minuten voor het einde van het dagdeel.
 6. De vakanties lopen niet geheel parallel met die van de basisscholen!
 7. Als u een klacht heeft, bespreek die dan in de eerste plaats met de betrokkene(n), bijvoorbeeld de pedagogisch medwerker(s). Als dit niet tot resultaat leidt, kunt u contact opnemen met de teamleidster. Zij kan uw probleem eventueel bespreken met de betreffende collega(‘s) en/of het bestuur. Indien het niet mogelijk is de klacht met de betrokkene(n) te bespreken en niet bij de klachtencommissie, kunt u zich wenden tot de geschillencommissie.
 8. In geval van ziekte van één van de pedagogisch medewerkers, wordt in principe voor vervanging gezorgd.
 9. Voor de peuters en de pedagogisch medewerkers is het fijn dat u als ouder/verzorger op tijd komt zijn om uw kind op te halen.
 10. Als uw kind een dagdeel niet aanwezig kan zijn in verband met ziekte, een uitstapje of andere omstandigheden, is het helaas niet mogelijk dit dagdeel in te halen op een andere dag of in een andere groep.
 11. Pedagogisch medewerkers en ouders/verzorgers, die bij buitenschoolse activiteiten kinderen in hun auto vervoeren, dienen een ongevallen-inzittendenverzekering te hebben afgesloten.
© 2020. Stichting Reformatorische Kinderopvang. Realisatie: Omega2